Long weekend กับการซ้อมสอบ Long Case

S__286220302_0

Long weekend กับการซ้อมสอบ Long Case ขอบคุณอาจารย์ทั้ง 8 ท่านที่สละเวลามา ปี 6 อีก 4 ก่อนจะเริ่มฝึกงาน พรุ่งนี้เช้า 

รอบเช้า 5 รอบๆละ 20 นาที
รอบบ่าย 7 รอบๆละ 20 นาที

ทั้งรอยยิ้มและน้ำตา ที่แต่ละคน

รู้จริง ปฏิบัติงานได้จริง และ มีคุณธรรม

เพราะยาแต่ละเม็ดคืออนาคตของผู้ป่วย เราต้องใส่ใจทุกครั้งเมื่อผู้ป่วยได้รับยา

Views: 69
Scroll to Top